Oferta Kancelarii 

KLIENCI INDYWIDUALNI


 

Prawo cywilne

 

 • dochodzenie należności
 • unieważnienie umów
 • ochrona dóbr osobistych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody
 • wykonanie i niewykonanie zobowiązań
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • projekty umów w obrocie konsumenckim 

 

Prawo spadkowe

 

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • podziału spadku
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • dochodzenie roszczeń o zachowek

 

Prawo rodzinne

 

 • sprawy o rozwód, separację, alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • zniesienie wspólnoty majątkowej
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 

Prawo handlowego i gospodarcze

 

 • zakładanie spółek prawa handlowego oraz ich przekształcanie
 • przygotowanie i weryfikacja dokumentów, pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, kontakty z urzędami
 • US, ZUS, KRS
 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 • usługi doradcze w zakresie indywidualnego prawa pracy
 • sprawy o przywrócenia do pracy, odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania pracowników (dyskryminacja), stosowania wobec pracownika mobbingu.
 • sprawy w zakresie rent, emerytur, świadczeń przed emerytalnych.
 

Prawo administracyjne

 

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • sporządzania odwołań, skarg od decyzji administracyjnych
 • składanie wniosków, pomocy w uzyskaniu pozwoleń, odwołania od decyzji.

 

Postępowania sądowe i administracyjne 

 

 • prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • postępowanie postępowań przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi
 

Windykacja wierzytelności

 

 • pełna windykacja wierzytelności
 • postępowanie polubowne 
 

 

ZASADY ROZLICZEŃ

 

Wynagrodzenie za usługę prawną jest każdorazowo ustalane indywidualnie w zależności od przyjętej formy współpracy oraz specyfiki zlecenia.

 

 KLIENCI BIZNESOWI


 

Prawo pracy dla przedsiębiorców

 

 • przygotowanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych
 • opracowania wzorów dokumentów oraz dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy
 • uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez pracodawców procedury zwolnień grupowych
 • reprezentacja pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS i sporządzenie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne
 • przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym przede wszystkim dotyczącej czasu pracy pracowników, zasad ich wynagradzania w kontekście równego traktowania
 • wsparcie przy tworzeniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych
 • reprezentacja przed sądami
 • sporządzanie opinii prawnych
 

Prawo spółek

 

 • przygotowywanie umów spółek, statutów i regulaminów
 • zakładanie i rejestracja spółek handlowych
 • dokonywanie zmian w rejestrach spółek
 • przenoszenie udziałów i akcji w spółkach
 • przeglądy i optymalizacja umów spółek, statutów i regulaminów dostosowanie ich do zmian w prawie oraz zmian w działalności Klienta
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • reprezentowanie wspólnika w konfliktach w spółce
 • pomoc w likwidacji spółek

 

Kontrakty handlowe

 

 • projekty umów i ogólnych warunków umów w obrocie profesjonalnym
 • negocjacje umów
 • nadzór nad implementacją umów
 • zabezpieczenia realizacji kontraktów
 • obsługa zabezpieczeń umownych
 • obsługa procesu realizacji uprawnień z tytułu zabezpieczeń

 

Własność intelektualna

 

 • doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców
 • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, a także wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw
 • reprezentację firm w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej
 • ochronę dóbr osobistych oraz dochodzenie przed sądem zadośćuczynienia w postaci sprostowań, przeprosin czy zapłaty odszkodowania
 • reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów
 • reprezentację w sporach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji
 

Nieruchomości/Inwestycje budowlane

 

 • analizy prawne nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych wraz z identyfikacją ryzyk i doradztwem w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz (due diligence)
 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji; ustalanie przesłanek i działań w celu wykreślenia hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych
 • opracowywanie umów dzierżawy i najmu
 • doradztwo przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości
 • opracowywanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości oraz obsługę projektów deweloperskich
 • obsługę prawną związaną z budową budynków o różnym przeznaczeniu (biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych i mieszkalnych)

 

Zamówienia publiczne

 

 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 • analiza prawna prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (audyt)
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych
 • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań i skarg
 • reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i przed sądem powszechnym

 

Prawo administracyjne

 

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu etc.)
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościam
 • sporządzania odwołań, skarg od decyzji administracyjnych
 • składanie wniosków, pomocy w uzyskaniu pozwoleń, odwołania od decyzji.

 

Postępowania sądowe i administracyjne

 

 • prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
 • postępowanie postępowań przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi

 

Windykacja wierzytelności

 

 • pełna windykacja wierzytelności
 • postępowanie polubowne

 

 

ZASADY ROZLICZEŃ

 

Dla potrzeb naszych klientów oferujemy następujące systemy rozliczeń:

 

 • Stawki godzinowe

 

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają przypisane im stawki godzinowe. Dzięki systemowi rozliczeń godzinowych Klient płaci jedynie za czas efektywnie poświęcony na pracę. W przypadku braku zleceń Klient nie ponosi niepotrzebnych kosztów. Dokładne rozliczenie z czasu pracy jest przedstawiane Klientowi na jego żądanie wraz z fakturą. System rozliczeń godzinowych jest systemem użytecznym dla Klientów w zasadzie wyłącznie przy okazyjnym korzystaniu z usług naszej Kancelarii. Klientom nastawionym na dłuższą współpracę proponujemy systemy rozliczeń ryczałtowych oraz ryczałty z limitem godzin.

 
 • Ryczałt
 

Na życzenie Klienta możliwe jest określenie ryczałtowego wynagrodzenia za zlecenie stałej obsługi prawnej, za prowadzenie konkretnej sprawy, sporządzenie opinii, lub udzielenie porady. System ten jest korzystny dla Klientów, którzy pragną z góry znać koszty obsługi prawnej. Na korzyść systemu ryczałtowego przemawia to, iż Klient ma zapewnione wykonanie zleconej czynności oraz stałą opiekę prawnika bez względu na ilość czasu niezbędnego do wykonania zlecenia. W dłuższych okresach czasu, przy stałej współpracy system ten okazuje się najtańszy. Przy zlecaniu prowadzenia postępowania sądowego w imieniu Klienta, rozliczenia oparte są o obowiązujące stawki wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych.

 
 • Ryczałt z limitem godzin
 

Dla stałych klientów Kancelaria oferuje system ryczałtowo - godzinowy z miesięcznym ryczałtem i limitem godzin pracy prawników. Oferujemy ryczałty miesięczne 10, 25 i 30 godzinne. W ramach ryczałtu liczony jest faktyczny czas po święcony na załatwienie danej sprawy. System ten jest korzystny, dlatego, iż w ramach tego systemu istotne jest zrealizowanie zlecenia, nie zaś faktyczny czas, jaki został na to poświęcony.